Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Cesta k přirozenému hospodářskému lesu

(21.9.2003 18.05, Milan Košulič)

1. díl - Obnova lesa a jeho výchova

Anotace

Knížka se zabývá souborem pěstebních opatření k dosažení obecného cíle: různověkého, smíšeného, strukturního lesa blízkého přírodě. Od obvyklého výkladu těchto opatření se poněkud odlišuje tím, že se opírá nejen o hlubší ekologický základ, ale zejména i evoluční pojetí populační genetiky. Poznatky těchto disciplin prostupují mnoha kapitolami jako dosud ne příliš využívané ve standardním podrostním hospodářství. Důsledně se respektují biologické vlastnosti a ekologické nároky dřevin na pozadí jejich vztahu ke stanovištním podmínkám a jejich genetickému zaměření. Hospodářská opatření nejsou v knížce důsledně diferencována podle schématu hospodářských souborů a podsouborů, ale plně respektují základní diferenciační znaky stanovišť a stavu porostů. V tom se autor opírá o vlastní poznatky a zkušenosti z dlouhodobé pěstební praxe, ekologickou literaturu z posledních let a analýzu praktického významu mimořádně detailní diferenciace, jak ji současnému lesnictví předkládá aplikovaná typologie. Jako základního prostředku k přestavbě současného pasečného lesa věkových tříd se zde využívá především výběrný princip. Jde o jeho využití i v lese věkových tříd (pro ten účel terminologicky odlišený jako „výběrový" princip či „výběrová" seč na rozdíl od „výběrné" seče ve výběrném lese) k dosahování nejen samoobnovy, ale i k využití dalších přirozených růstových procesů, shrnutých pod společné označení autoregulace (autoredukce, samočištění, diferenciace). V hospodářském smyslu jde o proces napodobování těchto přírodních dějů. Zajišťuje ekologicky a ekonomicky vysoce hodnocenou automatickou biologickou racionalizaci. Podstatou zde využívaného výběrového principu je zejména zralostní výběr. Zahrnuje selekci, sklizeň, obnovu, strukturalizaci, autoregulaci.

Usměrněné využívání prostředků samozáchovné existence lesa, mj. zejména neholosečnou těžbou neustále nízké intenzity a selekcí, a to jejich prodloužené využívání v dlouhé obnovní době je konceptem malého protipólu standardního podrostního hospodářství. Totiž toho, které často zcela zbytečně a bez valného důvodu setrvává jen na poloviční cestě ke svým potenciálním možnostem přestavby pasečného lesa na les podstatně bližší přírodě. A to tím, že předčasně domycuje mateřský porost nad odrůstajícími nárosty, zkracuje až vylučuje autoregulační proces a nastoluje nákladné potřeby pěstební intervence.

Obecné poznatky o samoobnově v pasečném lese během jeho přestavby jsou doplněny jejími specifickými rysy v porostech hlavních hospodářských dřevin, smrku, borovice, buku, dubu a hercynské směsi smrku-buku-jedle a mnoha výnosově (ekonomicky) modelovými kalkulacemi. Poněkud netypicky je v knížce pojata i porostní výchova zaměřením i na využívání spontánních růstových sil lesa za účelem jejího zlevnění a k uplatnění geneticky správně usměrněného vývoje mladého lesa různého dřevinného složení. K tomu účelu je využito strukturní probírky dle REININGERA a skupinové probírky podle BUSSE a naznačen pokus o jejich syntézu.

Knížka není pojata jako učebnice. Proto ze standardních obnovních postupů se v knížce vyskytuje jen jejich malá část, tj. ty, které mají blízko svým ekologicko-genetickým a ekonomickým zaměřením k výběrovému principu.

Knížka obsahuje množství citací ze starších i novějších autorů našich, slovenských a z německé jazykové oblasti, v menší míře i z anglicky psané literatury.

Rozsah knihy je cca 385 stran použitým písmem Times New Roman 12 bodů nebo asi 700 stran normalizovaného strojopisu, má 22 kapitoly, 33 obrázků a 30 tabulek a grafů. Seznam literatury obsahuje přes 200 titulů.

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: pbl.fri13.net

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz