Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Pro Silva Austria - zásady, statut, český překlad

(26.8.2006 21.44, )

Pro Silva Austria

Pramen: http://www.prosilvaaustria.at

Překlad: Milan Košulič st.

Motto: Šetrná a trvalá těžba v lesích je náš přínos k zachování kulturní krajiny a lidského životního prostoru.


Pro Silva Austria sleduje cíl podporovat všechny hodnoty lesa, jak ty vztahující se k člověku, tak přirozené vlastnosti lesa. Z toho vyplývají následující zásady a doporučení:

  1. Zlepšení lesní podstaty
  2. Zachování zdraví a vitality lesa
  3. Posilování hospodářské výkonnosti lesa
  4. Zachování biodiverzity
  5. Zachování ochranných a blahodárných účinků lesa
  6. Hospodářské a sociální rámcové podmínky pro trvalé lesní hospodářství

Tyto zásady odpovídají struktuře 6ti panevropských kriterií a indikátorů pro trvalé obhospodařování lesa (Lisabon 1998, příloha 1 rezoluce L2).


Zásada 1.

Zlepšení lesní podstaty

obr. 1: Lesní okraje chrání specifické lesní klima
obr. 2: Les zachovat a obhospodařovat jako ekosystém
obr. 3: Pokud možno co nejméně narušovat koloběh látek
obr. 4: Zachování produktivity půdy trvalým zacloněním

Zásada 2.

Zachování zdraví a vitality lesa

obr. 4: Biotopu přizpůsobené stavy zvěře jsou předpokladem pro zmlazování stanovištně odpovídajících dřevin
obr. 5: Smíšení dřevin zaměřit na přirozená lesní společenstva
obr. 6: Pro biodiverzitu využívat přirozené struktury a procesy

Zásada 3.

Posilování hospodářské výkonnosti lesa

obr. 7: Pro produkci tlustého dřeva je zapotřebí neustálý jakostní výběr
obr. 8: Zpřístupnění porostů pro šetrné obhospodařování lesa přizpůsobit terénu
obr. 9: Trvalým výběrem produkovat hodnotné dřevo a zajišťovat přirozenou obnovu

Zásada 4.

Zachovávání biodiverzity lesních ekosystémů

obr. 10: Prales jako inspirátor smíšení dřevin, přirozené obnovy a pestrosti struktur
obr. 11: Biotopní (odpadní) dřevo
obr. 12: Kapradina ve vývoji
obr. 13: Zajišťovat genetickou proměnlivost přirozenou obnovou

Zásada 5.

Zachovávat ochranné účinky a „blahodárné účinky lesa“ (Wohlfahrtswirkungen)

obr. 14: Trvalý ochranný vliv prostřednictvím struktur „trvalého lesa“ (Dauerwaldstrukturen)
obr. 15: Ochranný les s mozaikovitou věkovou strukturou
obr. 16: Ochranný les, zalesnění lavinových pásů po technických protilavinových opatřeních
obr. 17: Ochranný les se stupňovitou výstavbou

Zásada 6.

Hospodářské a sociální rámcové podmínky pro trvalé obhospodařování lesa

obr. 18: Les jako pracovní místa
obr. 19: Pracovní příjmy pro selská hospodářství
obr. 20: Přírodní lesy jako učební a výzkumné objekty
obr. 21: Další trvalé vzdělávání pomocí studia příkladových provozů


Statut spolku

(zřejmě obdoba našich stanov občanského sdružení – pozn. Košulič ml.)

§ 1 Název a místo: Tento spolek nese jméno „Pro Silva Austria – Přírodě blízké lesní hospodářství“ a má funkci účelového spolku (svazu) se sídlem v Klagenfurtu.

§ 2 Účel spolku a jeho cíl:

1) spolek je regionální sdružení přírodě blízko smýšlejících lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa v Rakousku.

2) Rozsah činnosti spolku pokrývá celé Rakousko.

3) Spolek sleduje výhradně a bezprostředně obecně užitečné účely. Má za cíl podporovat všechny hodnoty lesa, jak ty, které se vztahují k člověku, tak ty, které jsou přímými vlastnostmi lesa.

4) Účelu spolku se má dosahovat zejména těmito zásadami:

a) Pro Silva Austria se hlásí k celostnímu posuzování lesa jako ekosystému a prosazuje ohleduplné zacházení s lesem,

b) lesním hospodářstvím se rozumí souhrnná péče o les a obhospodařování lesa s cílem dlouhodobě zajišťovat jak ekologickou tak socio-ekonomickou trvalost pro vlastníky lesů a pro společnost,

c) rozhodným odklonem od plošné těžby lesa a trvalým pokryvem půdy lesem mají se učinit užitečnými samočinné produkční procesy ekosystému,

d) podstatným cílem lesního hospodářství podle zásad Pro Silva je to, aby se pomocí stanovištně vhodného smíšení dřevin a proměnlivých lesních struktur umožnila schopnost vysokého přežívání hodnot obhospodařovaného lesa.

5) Prosazování zásad se provádí:

a) souhrnnou informační prací ve formě sjezdů, exkurzí v příkladových provozech v Rakousku a v zahraničí, vydáváním tiskovin atd.,

b) podporou výměny názorů v domácích i evropských národních skupinách,

c) informacemi členů o aktivitách a výsledcích činnosti Pro Silva Austria – rozesíláním a zveřejňováním v odborném lesnickém tisku,

d) spoluprací s výzkumem a vědou,

e) přednáškovou činností členů.

§ 3 Členové

1) Členové spolku se člení na řádné členy a čestné členy.

2) Do spolku mohou příslušet jako členové:

a) řádní členové s hlasovacím právem:

právnické a fyzické osoby z oblasti zemědělství, lesního hospodářství a pozemkoví vlastníci, kteří podporují spolkovou činnost,

fyzické osoby, které na základě svého postavení jako úředníci na příslušných úřadech podporují spolkovou činnost,

právnické a fyzické osoby, které spolkovou činnost věcně a místně podporují,

b) čestní členové:

čestní členové jsou ony osoby, které jsou za zvláštní zásluhy o spolkové věci a jejich podporu jako takové jmenovány a jimž může být přiznáno na základě jednomyslného souhlasu hlasovací právo.

§ 4 Nabytí členství

§ 5 Podmínka členství

§ 6 Práce a povinnosti členů

§ 7 Prostředky spolku

§ 8 Valná hromada

§ 9 Úkoly valné hromady

§ 10 Předseda

§ 11 Úkoly předsedy

§ 12 Revizor účtů

§ 13 Rozhodčí soud

§ 14 Čestný úřad

§ 15 Členství v Rakouském lesnickém spolku

§ 16 Rozpuštění spolku

§ 17 Navrhovatelé

Konec druhé části


překlad: Milan Košulič st., 18. srpna 2006

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz