Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

K „modernímu“ pěstování buku

(26.12.2007 13.49, Milan Košulič st.)

Když jsem před nemnoha roky viděl růst bukové struktury v pralese Mionší a Badinském, v selském výběrném lese v Julbachu v Rakousku, četl o bukových pralesích v Rumunsku (v Banátu), o Buchendauwerwaldu (H. Reininger 1993, 2000) v Rakousku a Německu a koneckonců viděl i mnoho českých bukových lesů, k něčemu jsem dospěl: bukové lesy se u nás pěstují většinou pochybně v porovnání s pěstebně, biologicky, výnosově i ekonomicky efektivnějším postupem, a to bližším přírodě – trvalým bukovým lesem. Pochybně ve smyslu jakosti produkce, pracnosti, genetické stability bukových populací (aby buk zůstal trvale klimaxovou, stinnou dřevinou) a co do využívání přírodních procesů na vyšší úrovni.

Jak roste buk v přírodních lesích – pralesích

Přírodní bučina je všeobecně výrazně různověká. Tvoří ji 2 – 3 vrstvy. Jedna vrstva je málo častá, spíše jen ve stadiu zralosti, v tzv. halových porostech. Podstatná část populace se vyvíjí ve velmi dobré kvalitě. V každém pralese pochopitelně nacházíme i nekvalitní stromy. Ty často pocházejí spíše z pomístné „předobnovy“ jednotlivých rostlin ve stadiu zralosti, které se později ve stadiu rozpadu za většího přístupu světla rozrůstají do tlustých košatých a jinak netvárných buků. Nebo k tomu dochází za situace náhlého zvýšení tloušťkového přírůstu po předchozím prolomení zápoje ke konci stadia optima až v první části stadia rozpadu, kdy se opět uzavírá klenba horizontálního zápoje. Tím v podrostu vzniká přílišný stín a značně se prodlužuje stadium optima bukového pralesa. Důsledkem je zvýšený útlak podrostu, zhoršení jeho kvality a uhynutí jeho jisté části. Rychle odrůstající zmlazení při krátkodobé obnově výnosového lesa dává v následných porostech i bez pěstebních zásahů zřetelně lepší kvalitu kmenů. (…) V rozptýleném světle malých mezer rostou mladé boučky šikmo a křivolace, mnohem hůř než v semknutých, plně osluněných mlazinách. I kdy se po uvolnění prudce rozrostou, zůstává jejich tvar doživotně poznamenán dřívějším existencí v nedostatku světla, uvádějí Míchal, Petříček a kol. (1999) – proloženo mnou jako diskutabilní tvrzení. Jak už to totiž v lesnictví často bývá, „všechno může být jinak“. Moje poznatky o růstu bukového podrostu v malých mezerách jsou jiné. V selském výběrném lese v Julbachu, nápadně podobném bukovému pralesu v jeho výběrné fázi, právě v takových malých mezerách, světlících, spěje bukový podrost autoredukcí k 1-2 cílovým bukům vynikající jakosti, jak jsem sám viděl a náš průvodce, H. Reininger, potvrdil podobné případy odjinud. Fototropicky podmíněné křivení boučků je tam neznámé. O významném podílu jakostních buků, které do své jakosti dorostly bez podpory člověka za dlouhého clonění mateřským porostem (250 ks/ha), se zmiňuje i Folta ve své diplomové práci z PR Jelení bučina na LS Karlovice ve Slezsku. Indruch (1985) pak uvádí, že pěstební zanedbání mladých bučin je jakostně vysloveně zhoubné a jejich výchova pracovně a tedy i nákladově náročná, ale teprve pak vyúsťuje v jedinečnou jakost mýtních buků (viděl jsem tam, v Bílých Karpatech, bukové mlaziny takto, ale i málo pěstované).

Pro pěstování buku jsou důležité poznatky o reprodukci, autoredukci a jakosti kmenového dříví v bukových pralesích, tzn. jak se tam uplatňují přírodní procesy. Pro genekologickou teorii jsou důležité poznatky o příznivém vlivu dlouhého vývoje podrostu v porostní cloně na genetickou stabilitu populací buku.

Prostorově se buk zmlazuje v závislosti na způsobu rozpadu staré generace. Všeobecně dochází ke všem přechodům od skupinovitého k přísně jednotlivému rozpadu. Větší holé plochy než 0,20 ha se vyskytují vzácně. Proto následuje zmlazení v různě velkých, převládajících „clonných“ hloučcích a skupinách, výjimečně malých porostech. Pod clonou starého porostu i „bodově“, způsobem připomínajícím výběrnou seč (Plenterung). Avšak ojediněle i na malých a větších holých plochách po vývratech buku, jak jsem viděl v Badinském pralese na vývratisku 2 ha velkém po 60 letech od jeho vzniku pod přípravným porostem jívy. Jedle velmi dobře odrůstá v mezerách do 1 aru, buk má plošnější výskyt 1-20 arů. Zpočátku zpravidla větší zastínění podrostu na všech zmlazovaných částech způsobuje jeho silnou autoredukci. Proto zmlazení zřídkakdy přechází v houštinu. Kde buk v pralese roste v přirozené hustotě s fungujícím přírodním výběrem během několik desetiletí trvajícího stínu­ až polostínu a ve vzájemném tísnění, vznikají od počátku, a zvláště nápadně ve střední vrstvě, velmi pěkné kmeny. Přitom dochází méně k vidličnatosti, resp. vzniká až ve větší výšce kmenů, a k omezené tvorbě nepravého jádra, resp. vzniká až ve vyšším věku, do kterého se hospodářské bučiny většinou nepěstují. Během vývojového cyklu přírodní bučiny trvajícím 180 – 280 let dochází k růstu následných generací pod porostem předchozí staré generace, tj. generačnímu překryvu po dobu okolo 80 let na ploše cca 30 – 60 %. A právě tento jev přispívá k zachování trvalosti přirozeného vývojového a růstového rytmu buku, genetické stability a charakteru klimaxové stinné dřeviny, to znamená základních předpokladů vysoké ekologické stability bukového společenstva.

To nelze říci o stávajících způsobech obnovy v hospodářských bučinách s cloněním podrostu (zmlazovací dobou) 5, 10, výjimečně více let, což je v uvedeném smyslu, ale i pěstebně, kontraproduktivní. Dobrou jakost mnoha buků v pralese mně potvrdil jak H. Reininger z návštěvy bučin Banatu v Rumunsku, tak jeden český kolega po návštěvě těchže bučin po výslovné otázce v této věci. Ostatně sám jsem toho byl svědkem v pralese Mionší a Badinském. Buk se v pralesích projevuje v počtu stromů a zásobě, dimenzích a délce koruny svými proměnlivými hodnotami jako mnohotvárná dřevina. Uvádí se, že je naší nejplastičtější dřevinou a právě proto může být trvale obhospodařován výběrným způsobem. V tom poukazuji zejména na 10.000 ha bukového výběrného lesa v Thüringen­ Mühlhausen v SRN, kde již staletí je buk úspěšně obhospodařován výběrně.

Bukový trvalý les (Buchendauerwald)

Studium přírodních procesů v bukových pralesích umožňuje odvodit model pěstování více jakostního zralého dříví s výrazným poklesem produkce slabého dříví, se značně omezenou péčí o mladé růstové fáze bučiny. Tento model lze připodobnit „trvalému bukovému lesu“.

Nároky buku na světlo

Buk nesnáší delší stínění než 40 let, pokud stínění trvá déle, dochází ke zhoršení jakosti, případně úhynu. Ke zhoršení jakosti kmene dochází ale jak při nedostatku tak nadbytku světla a jeho trvání. Kmeny ztrácejí průběžnost, vidličnatí, koruny se za nadbytku světla rozrůstají do šířky apod. Zatímco v bočním zástinu starého porostu byl zjištěn podíl vidličnatých buků jen 17 %, uprostřed velké zalesněné plochy stoupá až na 59 % (Bergman 1994). Při plném oslunění vznikají silné, pozdě odpadávající větve, zanechávající velké jizvy, které jsou vstupní branou pro houbové infekce a podporují vznik nepravého jádra. Jakost mladých buků klesá nedostatečnou hustotou nárostů a mlazin, v nichž dochází ke kvalitativnímu zlomu. Ten spočívá podle Schütze (1992) mimo jiné v poměrně labilní apikální dominancí vrcholových pupenů, která způsobuje zejména hojnější vidličnatost. Vhodné podmínky k tomu vytváří i předčasné úplné odclonění bukových nárostů. S tím spojené jakostní zhoršování kmene a koruny v mlazinách a tyčkovinách pak rychle vyžaduje výchovné zásahy a jejich vysokou pracnost. U buku, proti smrku a jedli, je jedno zvláště pozoruhodné: na opakované zaclonění po předchozí větší nabídce světla reaguje buk značným zvětšením asimilační plochy kmenovými výstřelky. To rovněž zhoršuje jakost kmene. Je­ li tudíž bukové zmlazení jednou odcloněno, musí to být již natrvalo.

Stín je v mladé bučině důležitým vývojovým a růstovým nástrojem, který má v přírodním procesu stejnou váhu jako světlo ve starších porostech. Na rychlý příliv světla, když se ho nárostům dostane prolomením korunové klenby, se umí skvěle adaptovat. Tato okolnost však může být geneticky zrádná. Při opakované obnově s rychlým domýcením mateřského porostu nad bukovým zmlazením může totiž proces rychlé adaptace na světlo časem vyústit v geneticky stabilizovaný návyk na časné plné oslunění, to znamená v nově získanou vlastnost dané populace. Tím se pak buk může změnit z klimaxové na pionýrskou dřevinu se zhoršenou adaptabilitou ke stínu s následnými komplikacemi pro podrostní, natož pro výběrnou obnovu a vůbec se může ztížit jeho pěstování jako klimaxové dřeviny.

Přírodní procesy v hospodářské bučině

Stín – polostín má pronikavý redukční a výchovný účinek: přispívá k autoredukci, tvarování kmene a koruny a prostorové diferenciaci. Pro jistou představu o autoredukci v bukovém nárostu až mlazině pocházející ze zmlazení po domýtné seči provedené 5 – 10 let po nasemenění (s první prořezávkou 1-5 roku poté) uvádím informaci A. Indrucha (1985) z Bílých Karpat: jestliže na 1 m2 vyrůstá po krátké fázi autoredukce 5 až 6 jedinců a bude zapotřebí odstranit 1 – 2 jedince, tj. 10000 až 20000 /ha, musí pěstitel rozhodovat mezi 5 až 6 stromky. To je podle mého názoru stále obrovské množství práce (a nákladů) jak pěstitele tak osob, které ji manuálně provádějí. V tomto případě zdaleka nebylo využito možností autoredukce, podmíněných však mnohem déle trvajícím zástinem mladé bučiny až do fáze tyčoviny či nastávající kmenoviny. To, že při postupné autoredukci dochází ke značné výškové diferenciaci mladé bučiny, kdy současně vzniká velmi potřebná další nižší porostní vrstva, je rovněž významný efekt tohoto přírodního procesu. Je to důsledek různé individuální odolnosti stromů k zástinu. Stínění podrostů má také velký vliv na čištění kmenů od větví, vysoce zvyšující jakost dřevní produkce. Brzkým odstraněním mateřského porostu domýtnou sečí nad bukovým podrostem se uvedené efekty rychle ztrácejí. Plné světlo zaplaví celé zmlazení jako povodeň a poskytne velkému množství jedinců podmínky k dalšímu růstu, aniž by jejich podstatnou část včas přírodním výběrem vyloučila. Vytváří podmínky pro to, aby se v bučině uplatnily především všechny hospodářsky špatné vlastnosti buku. Má­ li být stinná a slunná fáze pro hospodaření v lesích užitečná, musí být světlo pouštěno do porostu jako difúzní, nejlépe přes malé mezery – světlíky ne větší než je přibližně průmět největší koruny mýtného buku. Přitom je pozoruhodné, že právě při takovém způsobu pronikání světla do porostu se uplatňuje většina hospodářsky kladných vlastností buku; mimo shora uvedené prakticky ani nevznikají tzv. spádné okraje, tj. nekvalitní rozkošatění jedinci po obvodu světlíků, jako naopak k tomu dochází při velkých skupinách. V selském bukovém výběrném lese v Julbachu jsem viděl ve světlících většinou velmi dobře se vyvíjející bukové nárosty ze všech stran perfektně průhledné, a H. Reininger to i z jiných míst potvrdil. Kvalita dřevní produkce je tím lepší, čím častější a hojnější je úroda semene.

„Trvalý les“ jako základ moderního pěstování buku

Aby se celková světelná ekologie v bučině a její plné efekty mohly trvale uplatňovat, vyžaduje strukturu „trvalého lesa“ (Buchendauwerwaldu). Při klasickém pěstění lesa podrostním způsobem je korunový zápoj pokračující těžbou stále více prořeďován až s koncem obnovní doby dotěžen, vývojový cyklus je na dlouhou dobu přerušen. Péče o strukturu trvalého lesa naopak usiluje o neustálou obnovu porostní clony, o „věčný“ porostní stín – polostín (viz Gayerovo pěstujte les pokud možno trvale ve stínu). K tomu je zapotřebí dvojí: výstavba střední porostní vrstvy (podle A. Indrucha by podúrovňová vrstva měla obsahovat více než 70 % počtu jedinců v úrovni) a dlouhá zmlazovací doba (okolo 40 let). Zmlazovací proces není jen samotný vznik zmlazení na obnovní ploše. Ve smyslu trvalého lesa je dokončen tehdy, když zmlazení dosáhne korun horní porostní vrstvy. Teprve tehdy může být druhá složka světelné ekologie – stín – plně účinná a položen základ skutečně trvalého lesa, včetně vytvoření střední porostní vrstvy. To znamená, že na delší dobu nesmí být vypuštěna stinná fáze.

K dosažení trvalé hospodářské bučiny pro zajištění jejího racionálního obhospodařování, jakostní vysoké produkce (s omezenou tvorbou nepravého jádra) a zejména i pro genetickou stabilizaci lze dobře, reálně a prakticky jednoduše využívat tři zdroje: časné zahájení přirozené obnovy, zralostní mýtní těžbu a strukturující probírku. Jde o víceméně známá, leč dosud málo využívaná opatření v bučinách.

Časné zahájení přirozené obnovy

Převládá názor, že jakost bukového kmenového dříví je ovládána zejména nepravým jádrem. Jeho výskyt vzrůstá s prodlužováním domýtného věku buků (ačkoliv to není „přesné“), s prodlužováním obnovní a zmlazovací doby. Časová úprava přirozené obnovy bučin má tedy jakostně vymezené limity více než u jiných dřevin. Je ovlivněna i biologicky potřebnou délkou clonění bukových nárostů a nutnou dobou ke vzniku střední porostní vrstvy. Aby se toho všeho dosáhlo v časově optimálních mezích, je zkrátka nutné zahajovat přirozenou obnovu buku ve správnou dobu, tj. začátkem poslední třetiny vývojového cyklu (doby obmýtní), tj. mezi 70 a 80 lety věku porostu, resp. s výskytem prvních mýtně zralých buků, nejdříve 40 cm výčetní tloušťky zpravidla stačí. Jak se to provádí, je již věcí následujícího nástroje, zralostního výběru, nejlépe těžbou cílových tlouštěk.

Těžba cílových tlouštěk (TCT)

Má ryze pragmatický podtext. Sleduje těžbu stromů na trhu nejlépe prodejných (s největším ziskem), tedy nejvyšší jakosti, a přitom současně v době přírůstového zlomu, aby jejich růstový potenciál byl plně využit (když běžný přírůst stromu začíná klesat pod průměrný přírůst věkový). A aby od počátku byly co nejvíce využívány přírodní procesy vysoce zhospodárňující pěstební provoz jako automatická biologická racionalizace. Přitom obnovní těžbou stále nízké intenzity. Ta přibližně odpovídá běžnému přírůstu porostu, aby vše řečené „dobře probíhalo“ a životnost staré generace porostu se přiměřeně prodlužovala. Ale nikoliv přestárlými, nýbrž do mýtnosti dorůstajícími mladšími stromy, tj. C2- stromy. Maximum hmoty se těží minimem stromů. Těžbou tlustých cílových stromů, počínaje všeobecně nejhoršími, se poměrně nejlépe naplňuje požadavek těžit stromy s již klesajícím přírůstem, tj. s nižším přírůstovým procentem (p%). To je relativní výnosové optimum v intenci výzkumem prokázaného, že p% v téže stromové třídě klesá směrem k nejtlustším stromům (Poleno 1999). Převládající obnovní těžbou v porostní úrovni, šetřením podúrovně a dlouhou zmlazovací dobou spěje porost nejméně ke dvěma porostním vrstvám jako předpokladu porostní kontinuity, „trvalého“ lesa.

TCT je tedy pěstební algoritmus, na jehož počátku je těžba mýtně, tj. prodejně nejlépe zralých stromů, pomístná bodová až hloučkovitá přirozená obnova, dále pak autoregulace podrostu za vydatného clonění mateřským porostem, navazující strukturní probírka s neustálou selekcí na vitalitu, jakost a přírůst, teprve poté vrcholící těžbou cílových tlouštěk s relativně nejlepším zpeněžením. Z. Poleno přiznává TCT charakter výběrné seče, spontánně jako úplav směřující k různověkému, výškově a tloušťkově diferencovanému, smíšenému víceetážovému či stupňovitému lesu výběrného typu, aniž by přímo šlo o takový úmysl. Sám autor TCT H. Reininger se k ní vyjadřuje takto: „V samotné těžbě zralých stromů spočívá formující síla stupňovitých porostních struktur. Je zárukou jejich udržení, ale i motorem pro všechny samočinné růstové pochody v našich lesích. Těžba mýtních dimenzí je tím způsobem zásahu, který v sobě může zahrnovat všechny ostatní faktory obhospodařování lesa. Je sklizní, zmlazováním a péčí o les současně; do krajností komprimovanou formou pěstebního jednání, maximum pěstebního rozumu, nepřekonatelná v účinku a přece až do krajnosti jednoduchá (…) V současném napětí mezi ekologií a ekonomií stojí těžba cílových tlouštěk na základech totální hospodárnosti. Je zaostřením všech provozních procesů na optimální hospodářský úspěch. (…) Lze říci, že perfektní ekonomie je předpokladem i pro perfektní ekologii. Ekologie a ekonomie se vzájemně podmiňují a také vzájemně stupňují své účinky.“

Zmiňuji se i o možných škodách při těžbě a přibližování v bučinách s odrůstajícími nárosty: problémy s těžebními škodami vyplývají z hromadné těžby pasečného typu. Čím více se těží dřeva najednou, tím větší jsou škody. To však není případ TCT. Při ní se těží jediným zásahem 20 - 25 stromů na ha. Když se to koná v dobře rozčleněném a dopravně zpřístupněném porostu správnou technologií, škody na porostu i podrostu jsou veskrze malé. Ve Schläglu jsem viděl jen takové.

Strukturní probírka

Je typem úrovňové výchovy. Podporuje přirozenou tendenci lesa věkových tříd ke stromové diferenciaci. Spočívá v podpoře cílových stromů 1. série (C1), u buku cca 100 ks/ha, tím nepřímo i stromů 2. série (C2), u buku rovněž v počtu cca 100 ks/ha, v druhém sledu dorůstajících z dosavadní střední vrstvy do mýtnosti a efektivně podporujících výnosovost hospodářské bučiny prodlužováním její životnosti do „nepřetržité trvalosti“.

Závěr

Vycházíme­ li z potřeb „moderního“ pěstování lesa v intencích vysoké hospodárnosti lesnického provozu, zachování trvalosti lesních ekosystémů a jejich dřevin, pak je to z požadavku úsporného pěstování lesa a zachování genetické podstaty všech cílových dřevin, jejich „klimaxovosti“. To obojí se, bohužel, dosud nestalo ustálenou součástí pěstění lesa. Doporučované pěstování bučin na bázi „trvalého“ bukového lesa v podstatě výběrného typu, aspoň na optimálních bukových stanovištích, je myšlenkovou reakcí na shora zdůrazňované požadavky konečně v hospodářských lesích respektovat základní presumpci trvalosti lesa, ekonomiky hospodaření v lesích a genetickou podstatu dřevin. To vyžaduje od lesníků nebývalou míru trpělivosti ke skutečnému projevu přírodních procesů a ovšemže i pracovní zdrženlivosti, aby příroda mohla do značné míry fungovat samovolně.

Ing. Milan Košulič st.,

Město Albrechtice

Prosinec 2007 replica rolex

Chopard Replica Rolex GMT-Master II Replica richard mille replica watches franck muller replica watches

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz