Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Předkládané modely výchovy udržují a prohlubují současnou krizi smrčin

(24.1.2008 19.47, Marek Tuma)

Dovolte abych tímto příspěvkem zareagoval na článek „Hospodářská opatření v lesních porostech Krušných hor“ z lednového čísla Lesnické práce. Předesílám, že jsem zastáncem přírodě blízkého lesnictví, tedy postupů napodobujících přírodní procesy, snižující náklady na pěstění a výchovu lesů a především zvyšující stabilitu a odolnost našich lesů. Chtěl bych polemizovat s předkládaným modelem výchovy smrkových porostů, který je ve výše zmiňovaném článku doporučován pro smrčiny Krušných hor, ale kdo sleduje i jiné práce, tak je doporučován téměř pro všechny smrčiny v ČR.

K jádru věci se ale dostanu malou oklikou… V odstavci „Sadební materiál“ mne potěšilo doporučení pro sadební materiál smrku pro 8.lvs, tedy netřídit sazenice podle velikosti, ale využívat celé spektrum. To je samozřejmě pozitivní opatření, které nevyřazuje jedince s klimaxovým genotypem, tedy pomalu přirůstající, ale dlouhověké. Stejně tak je potěšitelné doporučení pěstovat sazenice ve stínu. O to víc s těmito doporučeními kontrastuje navrhovaný model výchovy smrčin nastíněný v odstavci „Návrh postupů obnovy“, tedy silný negativní výběr v podúrovni. Takovýto zásah bude mít pro příslušný porost tyto následky:

a) odstranění jedinců s klimaxovým genotypem, právě těch, kteří byli podle předešlých doporučení pracně pěstovány (to co jedním doporučením do kultury dostaneme, druhým doporučením šmahem vyřežeme)

b) výškovou a věkovou (věk ve smyslu schopnosti dožití) nivelizaci porostu

c) kritické snižování diferenciace tloušťkové, výškové, druhové a homogenizaci hustoty porostu

Co toto všechno znamená pro porosty takto vychovávané?

Ad a) v porostech naprosto převládnou jedinci pionýrského genotypu, jedinci zpočátku rychle rostoucí (řídké dřevo – nižší odolnost vůči abiotickým škodám) avšak také brzy kulminující, tedy krátkověcí. Jejich porosty se budou ve věku okolo sto let (v současných klimatických podmínkách možná i dříve) velkoplošně rozpadat a dožívat, budou málo odolné proti biotickým škůdcům a bude se v podstatě opakovat situace se vznikem velkých, těžko zalesnitelných pasek.

Ad b) nevyužití celého disponibilního prostoru lesa pro asimilační aparát (vznik jednoetážového namísto přírodního „zjednodušeně“ tříetážového porostu), toto má nejen souvislost s produkcí, vitalitou, výstavbou korun a stabilitou porostu, ale také propouští příliš mnoho světla k lesní půdě, což podporuje rozvoj buřeně a problémy s přirozenou obnovou. Dále takto nivelizovaný porost spěje opět k lesu věkových tříd, tedy jednorázově pasečně obnovovanému, se všemi negativy, která takovýto postup obnovy v horských podmínkách doprovází.

Ad c) snižování stability a odolnosti porostu proti abiotickým a biotickým škodám.

Osobně bych při výchově smrkových porostů navrhoval opačný postup, tedy takový, který bude napodobovat procesy v přírodním lese, procesy které více zaručí dlouhodobou životaschopnost a odolnost porostů, zajistí nepřetržité krytí lesních půd a zajistí vyrovnanou nepřetržitou produkci dřeva. Mám na mysli zásahy úrovňové ve smyslu strukturní probírky, tedy maximálně šetřit podúroveň. Směrem k 8. lvs přecházet k probírce skupinové pro zvýšení odolnosti vůči abiotickým škodám. Takto vychovávané porosty budou v pozdějším věku svou strukturou (též genetickou) připraveny na dlouhodobou těžbu výběrem jednotlivých stromů (cílových tlouštěk), tedy na převod na nepasečný les.

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz